Po-Pá od 9 do 15

Všeobecné obchodní podmínky

ze dne 16.10.2018
(dále jen „VOP“)

Prodávající:

Pelio s.r.o., se sídlem Stupkova 952/18, 779 00, Olomouc, IČO: 04878582, DIČ: CZ04878582, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65469, zastoupená panem Bc. Jiřím Režňákem, jednatelem společnosti (dále jen „prodávající“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto VOP upravují v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jejímž předmětem je nákup zboží prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“), a to mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na webové stránce nacházející se na internetové adrese www.segali.cz (dále jen „web“).

1.2. Tyto VOP se nevztahují na nákup zboží od prodávajícího právnickou či jinou osobou, jenž nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. VOP byly vyhotoveny v souladu s právním řádem České republiky, v českém jazyce a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je rovněž uzavírána v českém jazyce.

1.4. O těchto VOP je možno se odchýlit samostatným ujednáním v kupní smlouvě, takového ujednání má přednost před ustanoveními VOP.

1.5. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. Uživatelský účet

2.1. Kupující se může na webu registrovat (není však podmínkou pro objednávku), když tímto získá přístup do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Při změně údajů je povinen tyto neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Prodej zboží na webu a jeho prezentace má pouze informativní charakter, tj. prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ust. § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za zaslání zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky

3.4. Pro objednávku zboží je kupující povinen vyplnit objednávkový formulář (dále jen „objednávka“), který obsahuje informace zejména o:

a) objednávaném zboží – kupující vloží vybrané zboží do elektronického nákupního košíku na webu;
b) způsobu úhrady kupní ceny;
c) způsobu doručení objednaného zboží;
d) nákladech spojených s dodáním zboží.

3.5. Kupující má možnost před potvrzením objednávky uvedené údaje zkontrolovat, popř. objednávku změnit. Odesláním objednávky potvrzuje kupující její správnost.

3.6. Objednávka je odeslána klinknutím na políčko „objednat“.

3.7. Přijetí objednávky prodávající ihned po jejím obdržení potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „email kupujícího“).

3.8. Prodávající si vyhrazuje právo vždy požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, písemně na email kupujícího nebo telefonicky.

3.9. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky na email kupujícího. V případě pochybností se má za to, že bylo doručeno pátým dnem po odeslání potvrzení kupujícímu.

3.10. Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

3.11. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.13. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

4. Cena, způsob jejího stanovení a platební podmínky

4.1. Informace o zboží a ceně jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně příslušné sazby DPH a poplatků, mimo nákladů na balné a dopravné.

4.2. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny ve VOP. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma balného a nákladů na dopravu zboží.  

4.3. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně příslušné sazby DPH, která je uvedena přímo u jednotlivého zboží inzerovaného na webu. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu rovněž náklady spojené s dodáním a balením zboží, tyto jsou stanoveny ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je možno uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na výdejním místě;
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 274004121/0300 vedeného u ČSOB Olomouc
d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
e) bezhotovostně platební kartou;
f) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou;

4.5. V případě hotovostní platby je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. U bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. Závazek uhradit kupní cenu je splněn připsáním příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno právo prodávajícího požadovat v případě dodatečného vyžádání potvrzení objednávky prodávajícím (bod 3.6. VOP) úhradu kupní ceny v plné výši ještě před odesláním zboží kupujícímu.  Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající vystaví kupujícímu po uhrazení celé kupní ceny daňový doklad – fakturu, kterou v elektronické podobě zašle na email kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou platbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin od přijetí platby.

5. Dodací lhůty, místo plnění a podmínky dodávky

5.1. Prodávající je povinen odeslat objednané zboží na místo určené kupujícím v objednávce nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky nebo dodatečného potvrzení objednávky nebo po uhrazení celé kupní ceny dle bodu 4.6. VOP, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta dodání. Kupující je povinen zboží v místě jím určeném převzít a zaplatit kupní cenu.

5.2. V případě, že prodávající nebude z objektivních důvodů schopen vyřídit objednávku ve výše uvedené lhůtě, je povinen o tomto informovat kupujícího a objednávku vyřídit, popř. zrušit ve vzájemně odsouhlaseném termínu.

5.3. Objednané zboží je na místo určené kupujícím doručeno dle jeho výběru prostřednictvím České pošty, PPL nebo prostřednictvím výdejny zásilek. V případě celkové ceny objednávky nižší než 1000Kč bude kupujícímu účtováno poštovné a balné ve výši uvedené při výběru dopravce včetně DPH. Při objednávce, která svou cenou přesáhne částku 1000Kč, není poštovné a balné účtováno.  

5.4. V případě zvláštního požadavku kupujícího na přepravu zboží nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

6.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.

6.3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží včetně nákladů na balné a dopravné do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží je nutno vrátit prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

6.4. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

6.5. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a jednostranně jej započíst na vrácenou částku.

6.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

6.8. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u kupní smlouvy na dodání zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

6.9. Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

6.10. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a nedojde ani k dohodě s kupujícím a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

6.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.12. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

7. Jakost při převzetí a zákonná práva z vad

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

7.3. Kupující je oprávněn u prodávajícího (v místě jeho sídla či provozovny) uplatnit nejpozději do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

7.4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

7.7. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.8. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

7.9. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo
b) bezplatné odstranění vady opravou; nebo
c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

7.10. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.11. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.12. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.13. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8. Vyřízení reklamace

8.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

8.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

8.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

8.5. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8.8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

8.9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

9.2. Identifikační a kontaktní údaje správce:

Obchodní firma: Pelio s.r.o.;
Sídlo: Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc;
IČO: 04878582;
DIČ: CZ04878582;

9.3. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží), případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) či vedení uživatelského účtu správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, platební údaje.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.6. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

9.7. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) účetní společnosti, která pro prodávajícího zpracovává účetnictví, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa.

9.8. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

9.9. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

9.10. Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

9.11. Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

9.12. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

9.13. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

10. Řešení sporů

10.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

10.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který
je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

10.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na email kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Kupujícímu může být doručováno na email kupujícího.

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být veškerá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím písemná, za písemnou formu je považována i výměna emailové korespondence na emailové adresy uvedené ve VOP, objednávce či na uživatelském účtu

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.6. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí OZ, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

12.7. Přílohu obchodních podmínek tvoří

a) vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy;

12.8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 16.10.2018.

V Olomouci dne 31.10.2018

 

Vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy